Egzekucje nieruchomości

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości wszczynana jest na wniosek wierzyciela – jak większość egzekucji. Egzekucję z nieruchomości musi prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona nieruchomość – zatem wierzyciel nie ma tu dowolności z wyborem komornika, z jednym zastrzeżeniem jeżeli na obszarze właściwości danego sądu rejonowego, w którego okręgu […]

Czytaj dalej

Ustawa o kredycie hipoteczny – więcej za czy przeciw Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w dniu 12 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Prezydenta i już niedługo wejdzie w życie. Ustawa wprowadza szereg zmian, także i nowości, które oceniane są raczej pozytywnie przez sektor bankowy. Jedną z […]

Czytaj dalej

Opłata stosunkowa w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w tym nieruchomości W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku […]

Czytaj dalej

Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje prawo własności. Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki (najczęściej następuje to […]

Czytaj dalej

Czy i kiedy wierzyciel może przejąć nieruchomość dłużnika? Jeśli mówimy o nieruchomościach, ich przejęcie przez wierzyciela może nastąpić dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Musimy się posiłkować art. 984 § 1 k.p.c. – wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny mogą przejąć nieruchomość na własność w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. Powstaje zatem pytanie jaką finalną cenę […]

Czytaj dalej