Blog – Artykuły

Doktryna jak również Sąd Najwyższy bardzo obszernie wypowiedział się na temat zakresu obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta samochodu i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. W tym miejscu należy przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.,  w tej uchwale Sąd, podkreślił, […]

Czytaj dalej

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości Egzekucja z nieruchomości wszczynana jest na wniosek wierzyciela – jak większość egzekucji. Egzekucję z nieruchomości musi prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona nieruchomość – zatem wierzyciel nie ma tu dowolności z wyborem komornika, z jednym zastrzeżeniem jeżeli na obszarze właściwości danego sądu rejonowego, w którego okręgu […]

Czytaj dalej

Koszt taksy notarialnej   Pierwszą czynnością która wiąże się z opłatą jest koszt za sporządzenie protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., taka uchwała musi  mieć formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 zł. […]

Czytaj dalej

Ustawa o kredycie hipoteczny – więcej za czy przeciw Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami w dniu 12 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Prezydenta i już niedługo wejdzie w życie. Ustawa wprowadza szereg zmian, także i nowości, które oceniane są raczej pozytywnie przez sektor bankowy. Jedną z […]

Czytaj dalej

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ogólnie obowiązująca zasada łączy powstanie obowiązku ubezpieczenia pojazdu z jego zarejestrowaniem, […]

Czytaj dalej

Częstą praktyka wśród kierowców jest trzymanie dowodu rejestracyjnego w środku samochodu, a co jeśli taki samochód wraz z dowodem zostanie nam skradziony? Czy mamy prawo do wypłaty odszkodowania AC? U większości ubezpieczycieli, zgłaszając kradzież auta, niezbędne jest dostarczenie zapasowych kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego lub kary pojazdu  (jeśli była wydana). Brak przedstawienia jednego w wyżej wskazanych […]

Czytaj dalej

W dniu 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w swojej uchwałę (sygn akt III CZP 63/15) stwierdził, iż „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 kc).” Co prawda nie ma jeszcze uzasadnienia […]

Czytaj dalej

Opłata stosunkowa w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w tym nieruchomości W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku […]

Czytaj dalej

Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje prawo własności. Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki (najczęściej następuje to […]

Czytaj dalej

Czy i kiedy wierzyciel może przejąć nieruchomość dłużnika? Jeśli mówimy o nieruchomościach, ich przejęcie przez wierzyciela może nastąpić dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Musimy się posiłkować art. 984 § 1 k.p.c. – wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny mogą przejąć nieruchomość na własność w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. Powstaje zatem pytanie jaką finalną cenę […]

Czytaj dalej