Koszty likwidacji spółki z o.o.

  1. Koszt taksy notarialnej

 

Pierwszą czynnością która wiąże się z opłatą jest koszt za sporządzenie protokołu posiedzenia walnego zgromadzenia wspólników, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zgodnie z art. 280 pkt 2 k.s.h., taka uchwała musi  mieć formę aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynosi 750 zł.

Kolejnym wydatkiem będzie sporządzenie przez księgowego bilansu otwarcia likwidacji spółki.  Tu opłata będzie zależna od tego jaką umowę posiada likwidator lub spółką z księgowym i czy w ogóle taka umowa istniej.

 

  1. Opłata za zmiany w KRS i MSiG

 

Kolejną opłatą, do poniesienia której zobowiązana jest spółka sp. z o.o. w likwidacji jest opłata sądowa od zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym otwarcia likwidacji. Likwidatorzy spółki z o.o. zobowiązani są do dokonania wpisu w aktach rejestrowych likwidowanego podmiotu zmiany, która polega na wykreśleniu dotychczasowego zarządu i powołaniu likwidatora oraz nadanie biegu procesowi likwidacji spółki. Opłata od wpisu zmiany w KRS wynosi 250 zł. Tu należy również dodać opłatę w wysokości 100 zł ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym wypadku możemy dokonać jednej opłaty w wysokości 350 zł na konto sądu rejestrowego.

Nie można zapomnieć o kosztach wezwaniem wierzycieli, które również jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tego typu ogłoszenie podlega wycenie w zależności od ilości znaków, z ilu się składa – jeden znak to koszt 70 gr. Koszt takiego ogłoszenie to około 300-500 zł.

 

  1. Wykreślenie spółki z rejestru

 

Już po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy muszą jeszcze dokonać ostatniego wpisu w KRS o wykreślenie spółki z o.o. z rejestru. Opłata sądowa wynosi 300 zł. Również tu musimy dokonać wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.