Czy przedsiębiorca ma obowiązek ubezpieczyć maszyny budowlane.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ogólnie obowiązująca zasada łączy powstanie obowiązku ubezpieczenia pojazdu z jego zarejestrowaniem, jednak spoczywający na posiadaczu pojazdu wolnobieżnego (koparek, spychaczy) obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC powstaje przede wszystkim „przed wprowadzeniem go do ruchu” (art. 29 ust. 1 ustawy). Mając na uwadze inne ustawy np. o ruchu drogowym użyty zwrot „o wprowadzeniem go do ruchu” oznacza, pojazd poruszający się po drogach publicznych oraz strefach zamieszkania. Zatem jeśli sprzęt budowlany porusza się po drogach mam obowiązek ubezpieczenia takiego pojazdu. Co jeśli jednak, użytkowany przez nas pojazd nie wyjeżdża poza plac budowy, użytkowany jest wyłącznie w magazynie. Czy w takim przypadku również mamy obowiązek ubezpieczenia pojazdu.

W takim takiej sytuacji prawo nie jest precyzyjne. Również orzecznictwo w tego typu przypadkach jest rozbieżne. Istnieje pogląd, iż w przypadkach gdy nie wprowadzamy pojazdu na drogi publiczne ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. W tym miejscu należy ponownie przywołał treść art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem, posiadacz pojazdu wolnobieżnego (do których zaliczane są również koparki, wózki widłowe, itp.) obowiązany jest zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu przed jego wprowadzeniem do ruchu pojazdów. Mając zatem na uwadze prawo o ruchu drogowym, same wykonywanie pracy na placu budowy przez pojazd wolnobieżny – w tym po uruchomieniu silnika – nie łączy się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu, a taki obowiązek powstaje dopiero w chwili jego wprowadzenie na drogę w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym. Należy pamiętać, iż ogólnym celem obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie jest objęcie zakresem ochrony wszelkich szkód wywołanych ruchem pojazdów wolnobieżnych, lecz związanych z ruchem drogowym, w szczególności z komunikacją i transportem.

Z drugiej jednak strony w polskim orzecznictwie jest szereg wyroków wskazujących na fakt, iż sam ruch (praca) maszyny wiąże się z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia OC.  Dlatego też pojazd jest w ruchu od chwili włączenia silnika aż do ukończenia jazdy w związku z osiągnięciem miejsca przeznaczenia, nie zależnie gdzie ma miejsce wyżej wspomniany „ruch” pojazdu. W konsekwencji, pojawiły się orzeczenia w których wskazano, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje m.in. ruch koparki używanej do rozładunku kruszywa z wagonu kolejowego (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 października 2012 r., I ACa 750/12). Konkludując powyższy wyrok, należy wskazać, iż ubezpieczenie OC musi być wykupione przez przedsiębiorcę nawet w przypadku gdy pojazd nie porusza się po drogach publicznych.

Mając na uwadze powyższe rozważania, wskazuję, iż najbezpieczniej dla przedsiębiorcy będzie jednak wykupienie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla swoich pojazdów budowlanych. Nie ma co prawda obowiązku posiadania takiego ubezpieczeni jeśli sprzęt budowlany nie porusza się po drogach publicznych, jednakże nabycie takiego ubezpieczenia pozwoli  na uniknięcie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wyrządzonych w związku z użytkowaniem pojazdów wielobieżnych, jak koparki czy spychacze, a w dalszej kolejności długotrwałych procesów sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.