Opłaty egzekucyjne przy sprzedaży nieruchomości

Opłata stosunkowa w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w tym nieruchomości

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Definicja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Przez pojęcie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego rozumie się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.). Przeciętne wynagrodzenie stosuje się poczynając od drugiego kwartału roku przez okres pełnego roku.

W terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 3191,93 zł.

Co jeszcze wpływa na wielkość opłaty egzekucyjnej ?

Kosztami które musi ponieść dłużnik są jeszcze wydatki. Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wydatkami są:

 1. należności biegłych;
 2. koszty ogłoszeń w pismach;
 3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
 4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
 6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
 8. koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Należy pamiętać , że wydatki nie stanowią dochodu komornika. Każdy wydatek musi znaleźć swoje pokrycie w przebiegu postępowania, do którego dłużnik ma wgląd.

Przykład

Jak zatem kształtuje się koszt egzekucji z nieruchomości przy złożeniu, iż posiadamy dług w wysokości 100 000 zł. Jakie będą koszty, które będziemy musieli pokryć u komornika:

 1. opłata komornicza – 15 % z uzyskanej kwoty;
 2. koszt operatu (wynagrodzenie biegłego) – jest to koszt od 1000 – 2000 zł – kwota jest zależna od rodzaju nieruchomości, miasta, itp.
 3. koszty ogłoszeń – koszt nawet 500 zł;

Zatem koszt egzekucji z nieruchomości, która przykładowo jest warta 120 000 zł mogą wynieść nawet ok. 17 000 – 18 000 zł.

Przedłużająca się egzekucja również zwiększa koszty komornicze. Wydatki stanowią prawie 20% długu. Istnieje zatem uzasadniona obawa, iż nawet sprzedaż nieruchomości nie pozwoli na zaspokojenie wierzyciela.

Adw. Przemysław Bialik

Tel. 602-326-603

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.