Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Na wstępie przypomnieć należy, że hipoteka zabezpiecza wierzytelność powstałą z określonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki umożliwia wierzycielowi zaspokojenie się w pierwszej kolejności z nieruchomości, bez względu na to komu przysługuje prawo własności.

Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki (najczęściej następuje to poprzez zapłatę). Samo zaś wykreślenie hipoteki nie jest dokonywane automatycznie, a w ściśle formalnym postępowaniu wieczystoksięgowym.

Hipoteka na rzecz banku

Najczęściej spotykamy się z sytuacją gdzie wierzycielem jest bank. Jeśli spłacimy kredyt, to hipoteka wygasa, jednakże nie wygasa ona w sposób automatyczny, sami musimy zainteresować się aby taki wpis z KW wykreślić. W tej sytuacji należy zwrócić się do banku o wydanie kredytobiorcy pisemnego zaświadczenia, z którego wynika, że kredyt został spłacony w całości. Taki dokument jest niezbędny do wykreślenia hipoteki. Bank powinien bez problemu wydać taki dokument. Następnie takie oświadczenie należy załączyć do wniosku o wykreślenie wpisu. Zgodnie z zasadami prawa bankowego, które nadają dokumentom bankowym rangę dokumentów urzędowych, takie oświadczanie nie musi być potwierdzane przez notariusza. (podpis nie musi być notarialnie poświadczony).

Hipoteka na rzecz osób prywatnych

Sprawy mają się zupełnie inaczej w sytuacji, gdy naszym wierzycielem jest np. osoba prywatna. W polskim prawie, co prawda istnieje art. 100 u.k.w.h. stanowiący, że w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, niemniej jednak wierzyciel nie ma obowiązku do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie hipoteki, taki wniosek musi złożyć osoba zainteresowana wykreśleniem hipoteki. Musimy zatem zażądać od wierzyciela wydania stosownego oświadczenia o spłacie zadłużenia i wykreśleniu hipoteki. Mając takie oświadczenie, możemy wystąpić do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie stosownego wpisu – wykreślenie hipoteki.

Ważne!

Oświadczenie wierzyciela (oprócz oświadczenia banku) powinno być wyrażone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Konieczność zachowania tej formy wynika z art. 31 ust. 1 u.k.w.h. Zwykłe pisemne oświadczenie wierzyciela nie umożliwi wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, sąd zwróci nam taki wniosek.

Co mamy robić jeśli wierzyciel nie będzie chciał wydać nam stosownego oświadczenia albo nie będziemy mieli z nim kontaktu?

Jeżeli wierzyciel odmówi wydania dokumentu umożliwiającego wykreślenia hipoteki, możemy domagać się wykreślenia hipoteki w drodze powództwa, na podstawie art. 10 u.k.w.h., czyli o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Co niestety naraża nas na pewne koszty. Zostaną jednak on zwrócone jeśli wygramy sprawę.

Adw. Przemysław Bialik

Tel. 602-326-603

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.