Przejęcie nieruchomości przez wierzyciela

Czy i kiedy wierzyciel może przejąć nieruchomość dłużnika?

Jeśli mówimy o nieruchomościach, ich przejęcie przez wierzyciela może nastąpić dopiero po drugiej bezskutecznej licytacji. Musimy się posiłkować art. 984 § 1 k.p.c. – wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny mogą przejąć nieruchomość na własność w cenie nie niższej od 2/3 sumy oszacowania. Powstaje zatem pytanie jaką finalną cenę wierzyciel musi zapłacić za nieruchomość. Należy wskazać, że wierzyciel przejmujący nieruchomość może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia (art. 968 § 1 kpc). Zatem potrącamy swoją należność względem sumy oszacowania nieruchomości.

Jak przejąć nieruchomość?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w sądzie w ciągu tygodnia od zakończenia drugiej licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Wysokość rękojmi wynosi jedną dziesiątą części sumy oszacowania zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c.

Przepisy przewidują pewne wyjątki od konieczności składania rękojmi:

– wartość prawa przysługującego przystępującemu ujawnionego w opisie i oszacowaniu (tu przede wszystkim hipoteka) nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w powyższym opisie, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem.

Za jaką cenę nabędziesz nieruchomość?

We wniosku o przejęcie należy podać za jakąś cenę chcesz przejąć nieruchomość. Z powyższym nie ma problemu, gdy jesteśmy jedynym wierzycielem – podajemy najniższą możliwą cenę zatem 2/3 sumy oszacowania. Problemy pojawiają się w sytuacji gdy jest kilku wierzycieli i wszyscy lub część z nich również będzie chciało nabyć nieruchomość, w takim przypadku pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który zaoferował cenę wyższą. Przy równych cenach, pierwszeństwo przysługuje temu spośród wierzycieli, czyja wierzytelność jest większa.

W sprawie złożonego wniosku właściwy sąd orzeka w postanowieniu o udzieleniu przybicia.

Jeśli wystąpimy z wnioskiem o przejęcie nieruchomości to dopiero wtedy uzyskujemy prawo do przysądzenia jej własności (art. 995 k.p.c.). Jednak tu istnieje również pewne niebezpieczeństwo, gdyż dłużnik do czasu uprawomocnienia się postanowienia o przebiciu, może spłacić dług, co nie pozwoli na nabycie lub co gorsza przedstawić postanowienie o upadłości, co wstrzymuje wszystkie czynności egzekucyjne.

Jeśli nic z powyższych nie będzie miało miejsca to po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wezwie ewentualnego nabywcę, aby złożył cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce na rachunek depozytowy sądu. Termin wpłaty to 2 tygodnie. Po wykonaniu powyższych warunków wierzyciel otrzyma z sądu postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 k.p.c.). Uprawomocnione postanowienia stanowi również tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez dodatkowego wymogu nadania mu klauzuli wykonalności. Następnie należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o zmianę właściciela w księdze wieczystej nieruchomości.

Podsumowując proces przejmowania nieruchomości jest niezwykle żmudny oraz może wiązać się z długim oczekiwaniem na nieruchomość.

Adw. Przemysław Bialik

Tel. 602-326-603

  1. Odpowiedz

    Hi there, I enjoy reading all of your post. I like
    to write a little comment to support you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.